Przejdź do treści

Przedszkole nr 159

 

Przedszkole nr 159 w Warszawie

Deklaracja dostępności Przedszkole nr 159 w Warszawie

Przedszkole nr 159 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 159 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie

Wyłączenia

 • 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • 2. filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Mazur-Araszczuk.
 • E-mail: agnieszkamazur@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 222594133

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 159 w Warszawie
 • Adres: ul. Taneczna 74
  02-829 Warszawa
 • E-mail: agnieszkamazur@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 222594133

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe : ul. Taneczna 74 02 - 829 Warszawa 

 

1. Przy wejściu głównym do przedszkola jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi otwierane ręcznie po pokonaniu kontroli dostępu - przy wejściu głównym video domofon łączący z kancelarią placówki.

2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody lub wjechać windą osobową.

3. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W przedszkolu znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Bezpośrednio przed budynkiem przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

7.  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja o Przedszkolu nr 159 w Warszawie w języku łatwym do czytania – ETR (Easy To Read)

Skip to content