Przejdź do treści

Przedszkole nr 159

 

Przedszkole nr 159 w Warszawie

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

Przedszkole nr 159 w Warszawie wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone

w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, podaje Pani/Panu następujące informacje:

1.     Administratorem jest  Przedszkole nr 159  w Warszawie ul. Taneczna 74, 02-829 Warszawa.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. (22) 277 51 06, email: iod.dbfounw@eduwarszawa.pl, adres do korespondencji: Przedszkole nr 159 w Warszawie ul. Taneczna 74, 02-829 Warszawa

3.     Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1)     rozpatrzenia wniesionego wniosku lub skargi albo żądania o wszczęcie postępowania;

2)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 159 w Warszawie

3)     realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola nr 159 w Warszawie;

4)     w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

5)      sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1  lit. a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporządzenia.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą m.st. Warszawa, podmioty którym administrator powierzy przetwarzanie danych

osobowych oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującą administratora kategorią archiwalną.

7.     Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych;

2)     sprostowania swoich danych osobowych;

3)     usunięcia swoich danych osobowych;

4)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

6)     przenoszenia swoich danych osobowych;

7)     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.     Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wymóg ustawowy.

10.   Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionego wniosku lub skargi albo żądania o wszczęcie postępowania. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku, skargi albo innego żądania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

11.   Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.

12.   Dane osobowe nie będą:

1)     profilowane;

2)     przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Skip to content